మీ గ్రామం భవిత మీ చేతుల్లో

మీ గ్రామం భవిత మీ చేతుల్లో

user-default | Mob: | 17 Sep

సమిష్టి కృషితో- సమగ్ర అభివృద్ధి దిశగా విశాఖ కొత్తపల్లి గ్రామం పురోభివృద్ధి కి నడుంబిగిచారు గ్రామ ప్రజలు.

Leave a Message

Copyright 2018 © Saukaryam  | All Rights Reserved